با توجه به سیستم فدرالی کانادا، حیطه وظایف اداری و دولتی بین دو دولت فدرال و استانی تقسیم شده است. بطور عمده و به موجب قانون اساسی کانادا، امور مربوط به مهاجرت جزو مسوولیتها و اختیارات دولت فدرال است. اما با این وجود، استانها طبق قراردادی که با دولت فدرال بسته اند میتوانند از بین متقاضیان مهاجرت آنهایی که بر اساس شرایط تعیین شده توسط آن استان واجد شرایط هستند را انتخاب کند و با دادن گواهی نامه تایید استانی این امکان را به متقاضیان بدهد که برای دریافت اقامت از طریق اداره مهاجرت کانادا که بخشی از دولت فدرال است اقدام کنند.

بنابراین استانها هرکدام دارای اداره مهاجرت استانی بوده و دارای قوانین مهاجرتی استانی هستند که شرایط و روند دریافت گواهی تایید استان را شرح میدهد.

استانها با توجه به نیازشان برای افزایش جمعیت و یا تامین نیروی کار معمولا برنامه های مهاجرتی مختلفی دارند که از میان آنها برنامه های زیر در اکثر استانها وجود دارد؛
  • برنامه های سرمایه گذاری و‌کارآفرینی

  • برنامه های استانی ویژه متخصصین

  • برنامه ویژه فارغ التحصیلان در استان

با توجه به اینکه هر استان دارای برنامه های خاص و شرایط خاص خود است، لذا برنامه های هر استان بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.